ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

Training on International Trade for SMEs (Lao PDR) | ການຝຶກກອົບຮົມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດສຳລັບ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)

Training on International Trade for SMEs (Lao PDR) | ການຝຶກກອົບຮົມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດສຳລັບ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)

 

ADB Trade and Supply Chain Finance Program in collaboration with Lao Microfinance Association (LMFA) will provide a one-day training on how SMEs can best engage in international trade, specifically focusing on challenges and opportunities in Lao PDR.

ADB Trade and Supply Chain Finance Program ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແຜນງານສະໜອງທຶນເພື່ອການຄ້າ ແລະ ຕ່ອງໂສ້ ການສະໜອງ (ADB TSCFP) ຮ່ວມມືກັບ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ (ສມກຈ) ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໜຶ່ງວັນເຕັມ ໃນຫົວຂໍ້ ວິທີການທີ່ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)  ສາມາດມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ດີທີ່ສຸດ.

Program and Learning Materials:
Session / ActivityPresentation MaterialSpeaker(s)
Registration | ລົງທະບຽນ
Welcome Remarks | ກ່າວຕ້ອນຮັບ
Introduction to ADB TSCFP | ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບ ADB TSCFPRoberto Leva, Relationship Manager
ADB
Introduction to Trade Finance | ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການເງິນການຄ້າ(Materials will be uploaded after the event)Roger Packham, Relationship Manager
ADBVincent O’Brien, Director
ICC UAE
COFFEE BREAK | ພັກພື່ມຊາ-ກາເຟ
Import and Export in Laos | ການນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ຂອງ ສປປ ລາວ(Materials will be uploaded after the event)Pamouane Phetthany, Founder and Director
Green Learning Centerທ່ານນາງ ປະມວນ ເພັດທານີ, ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ອຳນວຍການ ສູນການຮຽນຮູ້ສີຂຽວ
ESG practices to Increase Business Competitiveness Amid Climate Change Crisis | ການປະຕິບັດດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ສັງຄົມ ແລະ ການປົກຄອງ (ESG) ເພື່ອເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນທາງທຸລະກິດທ່າມກາງວິກິດການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາການJaewon Lee, General Director
The Green Company
LUNCH and NETWORKING | ພັກຮັບປະທານອາຫານທ່ຽງ ແລະ ສ້າງເຄືອຂ່າຍ
Introduction to ADB Frontier(Materials will be uploaded after the event)Tean Ly, Investment Advisor
ADB Frontier
Trade Finance Products | ຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ(Materials will be uploaded after the event)Roger Packham, Relationship Manager
ADB
COFFEE BREAK | ພັກດື່ມຊາ-ກາເຟ
Case Studies | ກໍລະນີສຶກສາVincent O’Brien, Director
ICC UAE
Closing Remarks | ກ່າວປິດ

REGISTER HERE | ລົງທະບຽນ