ສມກຈ – ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

LMFA – Lao Microfinance Association

ບັນຍາກາດຂອງ ກອງປະຊຸມ ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ

ບັນຍາກາດຂອງ ກອງປະຊຸມ ການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖີງການບໍລິການທາງດ້ານການເງິນ ຂອງແຜນງານ ລາວ/ 030 ໃນແຂວງເປົ້າໝາຍ ເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍພາກສະໜາມຂອງ ສມກຈ, ວັນທີ 20 […]

ກອງປະຊຸມເພື່ອກະກຽມການສ້າງຕັ້ງ ອົງກອນສະໜັບສະໜຸນເຄືອຂ່າຍທີ່ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ໃນວັນທີ 9 ເດືອນ ກໍລະກົດ 2020, ສມກຈ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມເພື່ອກະກຽມການສ້າງຕັ້ງ ອົງກອນສະໜັບສະໜຸນເຄືອຂ່າຍທີ່ຂື້ນທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂດຍ ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ  […]

ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ດ້ານວິຊາການຂອງອົງການສະໜັບສະໜຸນເຄືອຂ່າຍ – ທະນາຄານບ້ານ (NSOs -VBs)

ພາບບັນຍາກາດ ກອງປະຊຸມປືກສາຫາລື ດ້ານວິຊາການຂອງອົງການສະໜັບສະໜຸນເຄືອຂ່າຍ – ທະນາຄານບ້ານ (NSOs -VBs) ແລະ ການກະກຽມ ຂະບວນການມອບວຽກໃຫ້ແກ່ ສມກຈ. ທີ່ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 6 […]

ສມກຈ ຮ່ວມມືກັບ ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ກົມສົ່ງເສີມ SME (DOSMEP)

ສມກຈ ຮ່ວມມືກັບ ພະແນກ ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ  ແລະ ກົມສົ່ງເສີມ SME (DOSMEP) ຈັດຝຶກອົບຮົມ ການວາງແຜນທຸລະກິດ-ການເງິນ ແລະ […]

ທະນາຄານພັດທະນາລາວ ໄດ້ຮັບທຶນ ມູນຄ່າ 27,000,000,000 ກີບ (ຊາວເຈັດຕື້ກີບ) ເພື່ອນໍາໄປເປັນແຫລ່ງທຶນສົ່ງເສີມ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ

ພິທີເຊັນສັນຍາ ສະໜອງທຶນ ລະຫວ່າງ ກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາລາວ, ທະນາຄານໄຊງ່ອນເທືອງຕິ່ນ ລາວ, ທະນາຄານຮ່ວມທຸລະກິດລາວຫວຽດ ແລະ ທະນາຄານມາຣູຮານເຈແປນລາວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 […]