ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ໂອກາດ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມ ຝຶກງານ ກັບທາງ ສມກຈ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ບໍ່ແມ່ນທະນາຄານ

ກະລຸນາສົ່ງຊີວະປະຫວັດ, ເອກະສານຮັບຮອງ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນ ໃຫ້ ສມກຈ ທາງອີເມວ: mfa@laomfa.org ຫຼື ສະແກນ QR Code ແລະ ກົດທີ່ລິ້ງດ້ານລຸຸ່ມນີ້ https://forms.gle/uyaRi2kuvFt2Qn217

ຜູ້ຊ່ວຍວຽກວິຊາການ ພາກສະໜາມ ຕິດຕາມກອງທຶນສິນເຊື່ອບ້ານ ປະຈຳຢູ່ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ, ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເລີ້ມເຮັດວຽກ: ແຕ່ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2022 ເຖິງ ທັນວາ 2022 ແລະ ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແລະ ລົງແຕ່ລະບ້ານ ໃນເມືອງ ແລະ […]