ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - LAO MICROFINANCE ASSOCIATION

ກິດຈະກຳ ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງ: Microfinance and Village Bank Officer 1 ຕຳແໜ່ງ. ປິດຮັບສະໝັກວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2018.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່ Link ນີ້:
Job Avert MFA ADA MF-VB trainer 17.5

ຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ

☘ສະບາຍດີ ບັນດາ ນ້ອງໆ ທີ່ຮັກແພງ☘
🗣 ຂ່າວດີມາຮອດແລ້ວ📍 ປັດຈຸບັນ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ມີ ທຶນສະໜັບສະໜຸນ ໃຫ້ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບແລ້ວທີ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ມັກຮັກໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ, ຈໍານວນ 5⃣ ທຶນ ເພື່ອລົງຝຶກງານ ✍ ໄລຍະເວລາ 3⃣ ເດືອນ ໂດຍ ສມກຈ ຈ່າຍ ຄ່າ ນໍ້າມັນລົດ ຈໍານວນ 30,000 ກີບ/ວັນ/ຕໍ່ 1⃣ ທຶນ ອີງຕາມວັນເຮັດວຽກຕົວຈິງ. ຢູ່ທີ່ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນສະມາຊິກ ສມກຈ ດັ່ງນີ້:
1. ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄຊນິຍົມ
(ແຂວງ ອຸດົມໄຊ)
2. ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ເພັດອານົງ
(ແຂວງ ຫຼວງນໍ້າທາ)
3. ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ໄຊອຸດົມ
(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
4. ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຄວາມຫວັງໃໝ່
(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ)
5. ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ ວັນໃໝ່
(ແຂວງ ສາລະວັນ)
📌ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍສ້າງໂອກາດ ໃຫ້ ຜູ້ສະໝັກ ໄດ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາຢູ່ໃນ ສະຖາບັນການເງິນ ຫຼື ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ
❣ນ້ອງໆ ທີ່ສົນໃຈ ສາມາດ ສົ່ງຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ 🔆 ມາຫາ ສມກຈ ໄດ້ທີ່ ອີເມວ: mfa@laomfa.org ຫຼື ຈະເຂົ້າມາພົວພັນ ຢູ່ ທີ່ ຫ້ອງການ ສມກຈ, ບ້ານ ຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: 021 226018, 030 9481265.
**ຫມາຍເຫດ: ນ້ອງໆຢູ່ແຂວງໃດກໍສາມາດລະບຸແຂວງນັ້ນໄດ້ໄດ້ເລີຍ***
❗ພິເສດ: ຖ້ານ້ອງໆ ທ່ານໃດມີທັກສະ, ມັກໃນການເປັນຄູຝຶກ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.‼
#ຫມົດເຂດວັນທີ31.05.2018 ນີ້

ວິທີເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກັບພວກເຮົາ

ຖ້າທ່ານສົນໃຈ ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ; ງ່າຍໆພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ໂຫລດ ແບບຟອມສະໝັກສະມາຊິກ ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
  – ແບບຟອມສະໝັກ ສະມາຊິກ ທີ່ແມ່ນ ສກຈ (ໄດ້ແກ່: ສກຈຮ, ສກຈບ, ສສງ, ອົງການສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ທະນາຄານ) [ກົດນີ້]
  – ແບບຟອມສະໝັກ ສະມາຊິກ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ສກຈ (ໄດ້ແກ່: ຜູ້ໃຫ້ທຶນ/ອົງການບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ/ອົງການຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ຫຼື ຫຼາຍຝ່າຍ/ຜູ້ສະໜອງບໍລິການດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພາກສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນຈຸລະພາກ) [ກົດນີ້]
 2. ສົ່ງໃບສະໝັກທີ່ມີລາຍເຊັນ ແລະ/ຫຼື ມີກາຈໍ້າ ຈາກອົງກອນຂອງທ່ານ ມາໃຫ້ ສມກຈ
  – ອີເມວລ໌: mfa@laomfa.org ຫຼື ໂທ: +856 21 226018 ຫຼື ແຟັກ: +856 21 226019
 3. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃບສະໝັກຂອງທ່ານຈະຖືກພິຈາລະນາ ສະພາບໍລິຫານ
  – ຕໍ່ມາ, ຜູ້ສະໝັກ ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕອບໃຫ້ຮັບຊາບວ່າ ໃບສະໝັກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫຼື ບໍ່.
  – ໃນກໍລະນີທີ່ ໃບສະໝັກບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ສມກຈ ຈະແຈ້ງເຫດຜົນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຊາບ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເປັນສະມາຊິກ

ຜົນປະໂຫຍດບາງຢ່າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ

 1. ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 2. ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການ / ສອນພິເສດ
 3. ມີໂອກາດໄດ້ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການກັບສະຖາບັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 4. ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາສະຖາບັນ ແລະ ຍັງສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ/ຜະລິດຕະພັນ-ການບໍລິການຂອງຕົນ ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຕ່າງໆຂອງ ສມກຈ ໄດ້ອີກດ້ວຍ

ສະໝັກວຽກ

 

 

ວິດີໂອ

ຮູບພາບລ່າສຸດ

ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ສະມາຊິກ ທີ່ເປັນສູນຝຶກອົບຮົມ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈບ)

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ)

ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ (ສສງ)

X