ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - LAO MICROFINANCE ASSOCIATION

ກິດຈະກຳ ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ

ຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ

ວິທີເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກັບພວກເຮົາ

ຖ້າທ່ານສົນໃຈ ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ; ງ່າຍໆພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ໂຫລດ ແບບຟອມສະໝັກສະມາຊິກ ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
  – ແບບຟອມສະໝັກ ສະມາຊິກ ທີ່ແມ່ນ ສກຈ (ໄດ້ແກ່: ສກຈຮ, ສກຈບ, ສສງ, ອົງການສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ທະນາຄານ) [ກົດນີ້]
  – ແບບຟອມສະໝັກ ສະມາຊິກ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ສກຈ (ໄດ້ແກ່: ຜູ້ໃຫ້ທຶນ/ອົງການບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ/ອົງການຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ຫຼື ຫຼາຍຝ່າຍ/ຜູ້ສະໜອງບໍລິການດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພາກສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນຈຸລະພາກ) [ກົດນີ້]
 2. ສົ່ງໃບສະໝັກທີ່ມີລາຍເຊັນ ແລະ/ຫຼື ມີກາຈໍ້າ ຈາກອົງກອນຂອງທ່ານ ມາໃຫ້ ສມກຈ
  – ອີເມວລ໌: mfa@laomfa.org ຫຼື ໂທ: +856 21 226018 ຫຼື ແຟັກ: +856 21 226019
 3. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃບສະໝັກຂອງທ່ານຈະຖືກພິຈາລະນາ ສະພາບໍລິຫານ
  – ຕໍ່ມາ, ຜູ້ສະໝັກ ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕອບໃຫ້ຮັບຊາບວ່າ ໃບສະໝັກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫຼື ບໍ່.
  – ໃນກໍລະນີທີ່ ໃບສະໝັກບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ສມກຈ ຈະແຈ້ງເຫດຜົນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຊາບ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເປັນສະມາຊິກ

ຜົນປະໂຫຍດບາງຢ່າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ

 1. ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 2. ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການ / ສອນພິເສດ
 3. ມີໂອກາດໄດ້ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການກັບສະຖາບັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 4. ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາສະຖາບັນ ແລະ ຍັງສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ/ຜະລິດຕະພັນ-ການບໍລິການຂອງຕົນ ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຕ່າງໆຂອງ ສມກຈ ໄດ້ອີກດ້ວຍ

ສະໝັກວຽກ

ສມກຈ ປະກາດຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າບໍລິຫານຫ້ອງການ (ຊົ່ວຄາວ), 

ຖ້າທ່ານສົນໃຈ, ກະລຸນາ ກົດທີ່ນີ້

 

ສມກຈ ປະກາດຮັບສະໝັກ ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ,

ຖ້າທ່ານສົນໃຈ, ກະລຸນາ ກົດທີ່ນີ້

 

ສມກຈ ປະກາດຮັບສະໝັກ ນັກສຶກສາຝຶກງານ,
ຖ້າທ່ານສົນໃຈ, ກະລຸນາ ກົດທີ່ນີ້

ວິດີໂອ

ຮູບພາບລ່າສຸດ

ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ສະມາຊິກ ທີ່ເປັນສູນຝຶກອົບຮົມ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈບ)

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ)

ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ (ສສງ)

X