ສມກຈ - ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ

MFA - LAO MICROFINANCE ASSOCIATION

ກິດຈະກຳ ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ

ສມກຈ ຈະຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ນັກສຳມະນາກອນລຸ້ນທີ 11 ວັນທີ 16 ຕຸລາ ເຖິງ 17 ພະຈິກ 2017

ຂ່າວສານຫຼ້າສຸດ

ວິທີເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກັບພວກເຮົາ

ຖ້າທ່ານສົນໃຈ ສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ; ງ່າຍໆພຽງແຕ່ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ໂຫລດ ແບບຟອມສະໝັກສະມາຊິກ ແລະ ຕື່ມຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ຄົບຖ້ວນ
  – ແບບຟອມສະໝັກ ສະມາຊິກ ທີ່ແມ່ນ ສກຈ (ໄດ້ແກ່: ສກຈຮ, ສກຈບ, ສສງ, ອົງການສະໜັບສະໜູນເຄືອຂ່າຍ ແລະ ທະນາຄານ) [ກົດນີ້]
  – ແບບຟອມສະໝັກ ສະມາຊິກ ທີ່ບໍ່ແມ່ນ ສກຈ (ໄດ້ແກ່: ຜູ້ໃຫ້ທຶນ/ອົງການບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານ/ອົງການຮ່ວມມື ສອງຝ່າຍ ຫຼື ຫຼາຍຝ່າຍ/ຜູ້ສະໜອງບໍລິການດ້ານການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພາກສ່ວນບຸກຄົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວຂ້ອງກັບການເງິນຈຸລະພາກ) [ກົດນີ້]
 2. ສົ່ງໃບສະໝັກທີ່ມີລາຍເຊັນ ແລະ/ຫຼື ມີກາຈໍ້າ ຈາກອົງກອນຂອງທ່ານ ມາໃຫ້ ສມກຈ
  – ອີເມວລ໌: mfa@laomfa.org ຫຼື ໂທ: +856 21 226018 ຫຼື ແຟັກ: +856 21 226019
 3. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໃບສະໝັກຂອງທ່ານຈະຖືກພິຈາລະນາ ສະພາບໍລິຫານ
  – ຕໍ່ມາ, ຜູ້ສະໝັກ ຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງຕອບໃຫ້ຮັບຊາບວ່າ ໃບສະໝັກຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ຫຼື ບໍ່.
  – ໃນກໍລະນີທີ່ ໃບສະໝັກບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ, ສມກຈ ຈະແຈ້ງເຫດຜົນຕ່າງໆເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຊາບ.

ຜົນປະໂຫຍດຂອງການເປັນສະມາຊິກ

ຜົນປະໂຫຍດບາງຢ່າງທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ຈາກການເປັນສະມາຊິກຂອງ ສມກຈ

 1. ໄດ້ຮັບສິດທິພິເສດໃນການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ
 2. ມີໂອກາດໄດ້ຮັບການໃຫ້ຄໍາປຶກສາດ້ານວິຊາການ / ສອນພິເສດ
 3. ມີໂອກາດໄດ້ພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນປະສົບການກັບສະຖາບັນທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຈາກທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ
 4. ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃນການພັດທະນາສະຖາບັນ ແລະ ຍັງສາມາດເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ/ຜະລິດຕະພັນ-ການບໍລິການຂອງຕົນ ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງຕ່າງໆຂອງ ສມກຈ ໄດ້ອີກດ້ວຍ

ສະໝັກວຽກ

 

 

ວິດີໂອ

ຮູບພາບລ່າສຸດ

ຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ທຶນ

ສະມາຊິກ ທີ່ເປັນສູນຝຶກອົບຮົມ

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈບ)

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ທີ່ຮັບເງິນຝາກ (ສກຈຮ)

ສະຫະກອນສິນເຊື່ອ ແລະ ເງິນຝາກປະຢັດ (ສສງ)

X