ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກລາວ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

Training on International Trade for SMEs (Lao PDR) | ການຝຶກກອົບຮົມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດສຳລັບ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)

Training on International Trade for SMEs (Lao PDR) | ການຝຶກກອົບຮົມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດສຳລັບ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs)   […]

ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການສ້າງຄູ່ມື ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-23/11/2023

ຂໍເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການສ້າງຄູ່ມື ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-23/11/2023 ໂດຍຄູຝຶກທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ ແລະ ວຽກງານບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ. ຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວແມ່ນເໝາະສຳ […]

ຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການສ້າງຄູ່ມື ການຕະຫຼາດ, ການບໍລິຫານສິນເຊື່ອ ແລະ ໜີ້ຊັກຊ້າ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-17/11/2023

ຂໍເຊີນທ່ານເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ຫົວຂໍ້ ການສ້າງຄູ່ມື ການຕະຫຼາດ, ການບໍລິຫານສິນເຊື່ອ ແລະ ໜີ້ຊັກຊ້າ ເຊິ່ງຈະຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 15-17/11/2023 ໂດຍຄູຝຶກທີ່ມີຄວາມຊຳນານ ແລະ ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ໃນຂະແໜງການເງິນຈຸລະພາກ. […]