ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ – ສມກຈ

Lao Microfinance Association – LMFA

ສມກຈ ມີທຶນສະຫນັບສະຫນຸນ ໃຫ້ພະນັກງານຝືກງານຢູ່ນໍາສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ (ສກຈຮ, ສກຈບ ແລະ ສສງ) ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2021

ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກມີຂ່າວມາແຈ້ງ ສຳລັບນ້ອງໆນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງຮຽນຈົບ ຫຼື ຈົບແລ້ວ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ສົນໃຈໃນວຽກງານການເງິນຈຸລະພາກ. ປະຈຸບັນ ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ (ສມກຈ) ມີທຶນສະໜັບສະໜຸນ ເພື່ອລົງຝຶກງານເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ໂດຍ […]

ປະກາດຮັບເພື່ອນຮ່ວມງານ -​ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະຫວັນແດນຄໍາ

ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ: ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສະຫວັນແດນຄໍາ ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂືນໃນປີ 2011, ປະຈຸບັນດໍາເນີນງານໃນ 3 ເມືອງຄື: ວິລະບູລີ, ເຊໂປນ ແລະ ເມືອງພີນ, ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ ຕັ້ງຢູ່ເຊໂປນ. ສະຖາບັນ […]